Σχημα διοικησης

Η υποδομή INSPIRED αποτελείται από δύο συμπληρωματικές υποδομές: α) το INSTRUCT-EL β) το UPAT-RISF. Γι’ αυτόν τον λόγο, υιοθετήθηκε ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σχήμα διακυβέρνησης και διαδικασιών που θα ενισχύουν το διάλογο και τη συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα.

Η όλη δομή διαμορφώθηκε κατά τρόπο ώστε:

1. Γενικός Δικαιούχος-Συντονιστής φορέας  είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), με επικεφαλής της υποδομής την Δρ Ε.Δ. Χρυσίνα, Κύρια Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του ΕΙΕ.

2. Συντονιστής του INSTRUCT-EL είναι το ΕΙΕ με Επιστημονική Υπεύθυνη την Δρ Ε.Δ. Χρυσίνα. Η δομή του INSTRUCT-EL περιλαμβάνει την παρουσία μιας εκτελεστικής επιτροπής «Executive Committee», τα μέλη της οποίας θα φέρουν την ευθύνη για τη συνολική υλοποίηση των εργασιών που αφορούν στο INSTRUCT-EL. Τα κύρια καθήκοντα της εκτελεστικής αυτής επιτροπής περιλαμβάνουν α) την παραγωγή των εκθέσεων προόδου, β) τον συντονισμό και την υλοποίηση των επί μέρους εργασιών που έχουν αποτυπωθεί στο τεχνικό δελτίο, τη διευκόλυνση της περιφερειακής σύγκλισης έτσι ώστε αυτή να εναρμονίζεται με την παρούσα πρόταση. Η εκτελεστική επιτροπή είναι 5-μελής και αποτελείται από τον Συντονιστή του INSTRUCT-EL και από τέσσερις εκπροσώπους από τους συμμετέχοντες φορείς οι οποίοι θα αναδειχθούν με εκλογές από τη Σύνοδο των εταίρων (Assembly of partners) του INSTRUCT-EL. H Σύνοδος των εταίρων συνίσταται από εκπροσώπους του κάθε φορέα (τμήμα ή ινστιτούτο) που παρέχει υπηρεσίες (το πλήθος των μελών θα είναι ίσο με το πλήθος των συμμετεχόντων τμημάτων ή ινστιτούτων αν πρόκειται για πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο, αντιστοίχως). Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται πλειοψηφικά και δικαίωμα ψήφου θα έχει ένας μόνο εκπρόσωπος από κάθε ινστιτούτο/τμήμα των συμμετεχόντων φορέων. Η Σύνοδος φέρει την ευθύνη α) για την παρακολούθηση της διαχείρισης του έργου συμπεριλαμβανομένου και των παραδοτέων, β) για την πρόοδο της αναβάθμισης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του INSTRUCT-EL όπως αυτές αποτυπώνονται στο ΤΔΕ και γ) για την ανάδειξη και διαφύλαξη των συμφερόντων των εταίρων διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της υποδομής. Επίσης, η Σύνοδος δύναται να επιδιώξει το σχηματισμό υποομάδων σε συγκεκριμένες επιστημονικές θεματικές ή συγκεκριμένες δράσεις όπως οι κοινές ερευνητικές δράσεις (JRAs) και να προάγει περαιτέρω τη δικτύωση της υποδομής.

3. Συντονιστής του UPAT-RISF είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθ. Γ.Α. Σπυρούλια. Επιπλέον, η διοικητική δομή του δικτύου UPAT-RISF περιλαμβάνει μια Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee) η οποία αποτελείται από τον Ε.Υ., 6 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη (4 τακτικά και 4 αναπληρωματικά μέλη είναι Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ 2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, με έδρα τα Ιωάννινα). Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα έχουν ως κύριο έργο την: (α) παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του έργου και της πορείας υλοποίησης των στόχων όπως αποτυπώνονται στα πακέτα εργασίας και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, (β) τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της προετοιμασίας των παραδοτέων και των αναφορών, (γ) επίλυση διαφόρων ζητημάτων τα οποία αφορούν τα μέλη του δικτύου UPAT-RISF και την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων, και (δ) αποτύπωση του μελλοντικού στρατηγικού σχεδίου του δικτύου και της υποδομής.

4. Συμβουλευτική επιτροπή- Steering Committee: η επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, καθ. Μ. Κοκκινίδης, Παν. Κρήτης, καθ. Σ. Ταραβήρας και αν. Καθ. Κ. Πουλάς από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Δρ Σ. Πίσπας, Διευθυντής ερευνών ΙΘΦΧ-ΕΙΕ και Δρ Σ.Ε. Ζωγράφος, Διευθυντής Ερευνών ΙΧΒ-ΕΙΕ και έναν/μια παρατηρητή από τη χρηματοδοτούσα αρχή. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής συνοψίζονται ως εξής: α) αναφέρεται στον Συντονιστή του INSPIRED, β) αλληλοεπιδρά με την επιστημονική επιτροπή (Scientific Advisory Committee, SAC), γ) συντονίζει και ενθαρρύνει κοινές δράσεις μεταξύ των δύο αξόνων, δ) παρακολουθεί την ομαλή εκτέλεση/υλοποίηση του ΤΔΕ, ε) συντονίζει τις επί μέρους στρατηγικές για την επίτευξη συνεργιστικής δράσης (1+1 >2), στ) επιλύει διαφωνίες έχοντας τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων που θα προκύψουν ανάμεσα στα INSTRUCT-EL και UPAT-RISF, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες επίτευξης συμβιβαστικής λύσης και παρεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα του κάθε δικτύου μόνο στην περίπτωση όπου δεν έχει επέλθει σύγκλιση, προκειμένου για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της υποδομής.

5. Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή- Scientific Advisory Committee (SAC). Η επιτροπή θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη και η αρμοδιότητα αυτής θα είναι να παρακολουθεί και να συμβουλεύει τους Συντονιστές των δύο συνιστωσών υποδομών του INSPIRED, καθώς και τον Γενικό Συντονιστή για την ομαλή λειτουργία της υποδομής. Για τον σκοπό αυτό θα επιλεγούν εξέχοντα μέλη της κοινότητας της Δομικής Βιολογίας και άλλων κλάδων των Βιοεπιστημών είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, τα οποία θα δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της διευρυμένης υποδομής. Η Σύνοδος των εταίρων του INSPIRED μαζί με το Steering Committee θα προτείνει δυνητικά μέλη τα οποία στη συνέχεια θα αποφασισθούν από κοινού (ενδεικτικά δύο από κάθε συνιστώσα υποδομή και ένα από την Steering Committee). Τα μέλη της επιτροπής, θα διαθέτουν σαφώς εξειδίκευση και εμπειρία στις υπηρεσίες που θα παρέχει η διευρυμένη υποδομή INSPIRED. Οι δε προτάσεις τους θα είναι πολύ στοχευμένες στις βασικές δράσεις της υποδομής π.χ. πρόσβαση χρηστών, JRAs καθώς και σε θέματα που αφορούν στη βιωσιμότητα της υποδομής. Οι προτάσεις θα ανακοινώνονται στη σύνοδο των εταίρων του INSTRUCT-EL και του UPAT-RISF προκειμένου να λαμβάνουν χώρα οι δέουσες συζητήσεις για να ακολουθεί η από κοινού υιοθέτηση αυτών.

6. Χρήστες της υποδομής – Users. Οι βασικοί χρήστες της υποδομής είναι Δομικοί Βιολόγοι και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στις διευρυμένες θεματικές περιοχές που καλύπτει το INSPIRED. Οι χρήστες μπορεί να είναι επιστήμονες είτε από τα εργαστήρια που συμμετέχουν στην υποδομή είτε από την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Η πρόσβαση τους στην υποδομή θα δίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης, ενώ θα λαμβάνουν την κατάλληλη «εκπαίδευση» που θα αφορά τόσο στην «ασφαλή» χρήση της υποδομής σε επίπεδο εξοπλισμού αλλά και των δεδομένων που προκύψουν από την εργασία τους (βλ. πολιτική διασφάλισης πνευματικής ιδιοκτησίας, διαχείρισης δεδομένων). Το προφίλ τους είναι νέοι ή έμπειροι ερευνητές, πτυχιούχοι, κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες καθώς και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα και τη βιομηχανία.

7. Πρεσβευτές καινοτομίας- Boundary spanners: Η ομάδα των Πρεσβευτών θα συγκροτείται από εκπροσώπους της βιομηχανίας, της περιφέρειας αλλά και μη εξειδικευμένους χρήστες (π.χ. από νοσοκομεία) καθώς και τα ΜΜΕ. Στόχος των Πρεσβευτών καινοτομίας θα είναι ο καθορισμός ενός στρατηγικού σχεδίου σχετικά με την επικοινωνιακή πολιτική της υποδομής προκειμένου να αναδειχθούν οι υπηρεσίες αυτής. Ο ρόλος της θα είναι καθοριστικής σημασίας και θα βοηθήσει στη διείσδυση της υποδομής σε τομείς που θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της, αλλά και στην ανάπτυξη της χώρας.

Διασυνδέεται με την Κοινοπραξία της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής «Ολοκληρωμένη Δομική Βιολογία» με την ονομασία «ΚΕΕΥ-Instruct», European Research Infrastructure Consortium “Integrated Structural Biology” ή «Instruct-ERIC».

Περισσότερα