Πολιτικη προσβασης (access policy)

Βασικός στόχος της υποδομής INSPIRED είναι η πρόσβαση των χρηστών σε εξειδικευμένο εξοπλισμό και τεχνογνωσία σε τεχνολογίες αιχμής. Η υποδομή παρέχει ανοικτή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων φορέων για χρήστες οι οποίοι θα εργασθούν υπό την καθοδήγηση ειδικών-έμπειρων ερευνητών που θα στελεχώνουν την υποδομή. Οι τελευταίοι θα εργασθούν για την επίτευξη του βέλτιστου ερευνητικού αποτελέσματος συνεισφέροντας παράλληλα στην εξοικείωση των χρηστών σε νέες μεθοδολογίες και προηγμένο εξοπλισμό. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την πρόσβαση των χρηστών στην υποδομή θα εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για πρόσβαση σε μεγάλες εγκαταστάσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοποίηση του εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Όλοι οι χρήστες οφείλουν να κάνουν μνεία στην υποδομή και τη χρηματοδοτούσα αρχή σε κάθε ευκαιρία (σε ομιλίες ή αναρτημένες παρουσιάσεις σε συνέδρια, δημοσιεύσεις σε περιοδικά πλήρους κρίσης, συνεντεύξεις, κλπ.) ως εξής:

«H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «INSPIRED-The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug target functional characterization» (MIS 5002550) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)»

Για ευκολία, παρατίθεται το κείμενο για τη μνεία στην υποδομή και σε μορφή Power Point αρχείου.